ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
Untitled Document ผู้บริหารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบอร์โทรภายใน4234
เบอร์โทรภายใน4215
เบอร์โทรภายใน4212
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
ผศ.ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์
อ.สุรเจษฏ์ สุขไชยพร
หัวหน้าภาค
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รองหัวหน้าภาค
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษากิจการนิสิต
ภาควิศวกรรมเครื่องกล
 
บุคลากรสายวิชาการ

เบอร์โทรภายใน4218

เบอร์โทรภายใน4261
เบอร์โทรภายใน4210
รศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี
รศ.ดร.ปฐมศก วิไลพล
ผศ.ดร.กุลยา กนกจารุวิจิตร
เบอร์โทรภายใน4215
เบอร์โทรภายใน4239
เบอร์โทรภายใน4211
ผศ.ดร.ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์
ผศ.ขวัญชัย ไกรทอง
ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
เบอร์โทรภายใน4183
เบอร์โทรภายใน4182
เบอร์โทรภายใน4234
ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
เบอร์โทรภายใน4212
เบอร์โทรภายใน4236
เบอร์โทรภายใน4259
ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์
อ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
อ.สิทธิโชค ผูกพันธุ์
เบอร์โทรภายใน4214
เบอร์โทรภายใน4217
เบอร์โทรภายใน4148
อ.ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ
อ.สุรัตน์ ปัญญาแก้ว
อ.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
เบอร์โทรภายใน4238
เบอร์โทรภายใน4232
เบอร์โทรภายใน4212
อ.ปองพันธ์ โอทกานนท์
อ.นพรัตน์ สีหะวงษ์
อ.สุรเจษฏ์ สุขไชยพร
เบอร์โทรภายใน4212
ดร.สุเมธ เหมะวัฒนะชัย
    บุคลากรสายสนับสนุน
   
เบอร์โทรภายใน4231
เบอร์โทรภายใน4230
เบอร์โทรภายใน3914
   
น.ส.วรางคณา วังชากร
น.ส.แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
นายวาฤทธิ์ ภมร
   
เบอร์โทรภายใน3914
เบอร์โทรภายใน3920
เบอร์โทรภายใน3920
   
นายโกศล เหล็กกล้า
นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล
นายเอกชัย คงธนโภไคย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000