Untitled Document
 
» หน้าแรก
» นโยบาย
» โครงสร้าง
 
» หน่วยนโยบายและแผน
» หน่วยบุคคล
» หน่วยตรวจสอบภายใน
» หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
» หน่วยบริการวิชาการ
» หน่วยวิจัย
» หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
» กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
» สนง.คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ(กพร.)
» บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
» กองการบริหารงานบุคคล


บุคลากร
    นางจุฑามาศ ซ่อนกลิ่น     เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-4024
 
ภาระหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูล จัดทำสรุปรายงานอัตรากำลัง
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. สรุปและตรวจสอบวันลาของบุคลากร
4. สรุปข้อมูลการเดินทางไปราชการของบุคลากร
5. จัดทำรายละเอียดทำเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ การเกษียณอายุ เครื่องราชฯ
6. จัดทำและสรุปข้อมูลอาจารย์และบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในเรื่องต่างๆ เช่น การลาศึกษาต่อ การทำวิจัย การเดินทางไปราชการ การโอนย้าย และการลาออก
7. โต้ตอบหนังสือภายใน และภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Untitled Document
งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-3964 แฟกซ์ 0-5596-4000
Webmaster : rattanak@nu.ac.th
Copyright2009 Faculty of Engineering - Naresuan University