:: การจัดการทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::


คำเตือน !! กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนปฏิบัติ
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาภายนอก
1. นิสิตต้องเตรียม ไฟล์รูปภาพของนิสิตผู้สมัครทุน หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ (ชุดนิสิตหรือชุดปฏิบัติการเท่านั้น)
2. นิสิตต้องเข้าไปที่ http://web.eng.nu.ac.th/StudentAffair/index.php แล้ว ให้นิสิตหาคำว่า E - Engineering Scholarship Management
3. เมื่อนิสิตกรอกข้อมูลตามขั้นตอนของระบบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ กรุณาตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูล
4. กรอกเสร็จแล้วให้สั่งพิมพ์ ณ ขณะนั้นเลยนิสิตจะไม่สามารถสั่งพิมพ์ภายหลังได้เนื่องจากโปรแกรมจะล๊อกข้อมูลทันที
 
 
 
 
 
 
>> รายชื่อนิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับทุนภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ <<
 
 
คณะผู้จัดทำ    |    แบบประเมินความพึงพอใจ    |    สรุปผลความพึงพอใจ
 

:: การจัดการทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::
หน่วยกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5596-4017 แฟกซ์ 0-5596-4019
Copyright2010 Faculty of Engineering - Naresuan University
พัฒนาระบบ โดย : rattanak@nu.ac.th, ปรับปรุง : wisutk@nu.ac.th