:: การจัดการทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::


ยินดีต้อนรับเข้าสู่.....ระบบการจัดการทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะผู้จัดทำ
 
ที่ปรึกษา:
ดร.พิสุทธิ์    อภิชยกุล
ตำแหน่ง:
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ที่ปรึกษา:
อ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา
 
ที่ปรึกษา:
อ.กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
ตำแหน่ง:
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
 
ผู้ให้ข้อมูล:
น.ส.นันทวัน   ดีอินทร์
ตำแหน่ง:
นักวิชาการศึกษา
 
ผู้พัฒนา:
น.ส.รัตนา ขาวมีศรี
ตำแหน่ง:
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอขอบคุณ
โครงงานการออกแบบเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดทำโดย:
1.น.ส ตุลารัตน์ ศรีสว่าง
 
2.นายสุทธิพันธ์ ไชยวงศ์
อ.ที่ปรึกษาโครงการ:
อ.กานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ


:: การจัดการทุนการศึกษาออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ::
หน่วยกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5596-4017 แฟกซ์ 0-5596-4019
Copyright2010 Faculty of Engineering - Naresuan University
พัฒนาระบบ โดย : rattanak@nu.ac.th, ปรับปรุง : wisutk@nu.ac.th