Untitled Document
เมนูหลัก
 
คำอธิบายรายวิชาฝึกงาน
ข้อแนะนำฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละปี
รายชื่อนิสิตที่เข้าฝึกงาน
ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน
 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 
คู่มือการฝึกงานเสริมสร้างทักษะ
     ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
แบบบันทึกประจำวัน
แบบฟอร์มEN_Training01
แบบฟอร์มEN_Training02
แบบฟอร์มEN_Training03
แบบฟอร์มEN_Training04
แบบฟอร์มEN_Training05
แบบฟอร์มEN_Training06
แบบฟอร์มEN_Training07
แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน (TRAINING FORM ONE)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน (TRAINING FORM TWO)
      กรณีบริษัทปฏิเสธ
      กรณีบริษัทตอบรับแล้ว และจะเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานใหม่
แบบฟอร์มหนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE)
แบบฟอร์มใบตอบรับ
ระเบียบประกาศและแบบฟอร์มของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ประกาศเรื่องอัตราเงินสมทบกองทุน
       สวัสดิการ
      ประกาศกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
      ประกาศแนวปฎิบัติการจ่ายเงิน
      แบบฟอร์มขอรับเงินกรณีเสียชีวิต
      แบบฟอร์มขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มรับเงินกรณีสูญเสียอวัยวะ
        และทุพพลภาพ
      ใบมอบฉันทะกรณีมารับด้วยตัวเองไม่ได้
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน
ปีการศึกษา 2559
 
เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำหรับนิสิตบันทึกข้อมูล

 
ปฏิทิน
 

 
กำหนดการสำคัญ
 


กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง QS 4401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

เวลา 08.30–09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น.
บรรยาย หัวข้อ มารยาทและบุคลิกภาพที่ดี ก่อนนิสิตเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ โดย อาจารย์วิไล พึ่งผล
เวลา 10.30-11.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00-12.00 น.
บรรยาย หัวข้อ มารยาทและบุคลิกภาพที่ดี ก่อนนิสิตเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ โดย อาจารย์วิไล พึ่งผล
เวลา 12.00-12.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30–13.00 น.
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกงานลงทะเบียนรับคู่มือฝึกงาน พร้อมหนังสือส่งตัว
เวลา 13.00-14.30 น.
บรรยาย หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน และการจัดทำรายงานการฝึกงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เวลา 14.30–14.45 น.
บรรยาย หัวข้อ Google Map-Google แผนที่ ดูตำแหน่งของคุณบน Maps โดย อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณวิสุทธิ์ แก้วป้องปก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เวลา 14.45- 15.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00–16.30 น.
นิสิตเข้ารับบรรยายตามสาขาวิชา “แนะนำด้านการฝึกงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานของนิสิตฝึกงานและประสบการณ์ปัญหาที่พบในการฝึกงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งให้นิสิตทราบ”

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  กำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561[30/05/2561]
  กำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561[30/05/2561]
  บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าฝึกงาน[2/04/2561]
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แจ้งรายละเอียดการเข้าฝึกงานของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นางสาวสุธาริณี สุวรรณวิริยะ[2/04/2561]
  บริษัท ซีทรู ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น กำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน[2/04/2561]
  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์[2/04/2561]
  บริษัท ธีรา อินนดัสทรี เซอร์วิส จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเข้าฝึกงาน[2/04/2561]
  บริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าฝึกงาน[2/04/2561]
  บริษัท ไทยโคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าฝึกงาน[2/04/2561]
  บริษัท ไทยซัมมิทอิสเทิร์นซีบอร์ดโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เข้าฝึกงาน[2/04/2561]

                                                                              
 
 

เกณฑ์การประเมินการผ่านฝึกงาน

1. ส่งเอกสารครบ 10 คะแนน
 • 1.1 EN_Training 01
 • 1.2 EN_Training 02
 • 1.3 EN_Training 03
 • 1.4 EN_Training 04
 • 1.5 EN_Training 07
 • 1.6 รายงานการฝึกงาน
 • 1.7 บันทึกประจำวันการฝึกงานของนิสิต
 • 2. การประเมินจากวิศวกรพี่เลี้ยง 50 คะแนน
  3. รายงานการฝึกงาน 20 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน
  รวม
  100 คะแนน
  หมายเหตุ 1. หากคะแนนเกิน 70 คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินผล   
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิยาลัยนเรศวร
  99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  0-5596-4018  โทรสาร  0-5596-4000
     © 2007 Faculty of Engineering
  :: Naresuan University All rights reserved. Terms of Use ::
  Webmaster : rattanak @ nu.ac.th