Untitled Document
เมนูหลัก
 
คำอธิบายรายวิชาฝึกงาน
ข้อแนะนำฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละปี
รายชื่อนิสิตที่เข้าฝึกงาน
ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน
 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 
คู่มือการฝึกงานเสริมสร้างทักษะ
     ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
แบบบันทึกประจำวัน
แบบฟอร์มEN_Training01
แบบฟอร์มEN_Training02
แบบฟอร์มEN_Training03
แบบฟอร์มEN_Training04
แบบฟอร์มEN_Training05
แบบฟอร์มEN_Training06
แบบฟอร์มEN_Training07
แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน (TRAINING FORM ONE)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน (TRAINING FORM TWO)
แบบฟอร์มหนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE)
แบบฟอร์มใบตอบรับ
ระเบียบประกาศและแบบฟอร์มของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ประกาศเรื่องอัตราเงินสมทบกองทุน
       สวัสดิการ
      ประกาศกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
      ประกาศแนวปฎิบัติการจ่ายเงิน
      แบบฟอร์มขอรับเงินกรณีเสียชีวิต
      แบบฟอร์มขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มรับเงินกรณีสูญเสียอวัยวะ
        และทุพพลภาพ
      ใบมอบฉันทะกรณีมารับด้วยตัวเองไม่ได้
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน
ปีการศึกษา 2559
 
เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำหรับนิสิตบันทึกข้อมูล

 
ปฏิทิน
 

 
กำหนดการสำคัญ
 


ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

ตุลาคม – 11พฤศจิกายน 2559
ภาควิชานัดประชุมนิสิตเพื่ออธิบายและชี้แจงการฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อน
14 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม 2559
นิสิตหาสถานประกอบการเองโดยให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

19 - 23 ธันวาคม 2559
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม E-training ให้ภาควิชาฯ ตรวจสอบชื่อบุคคล ตำแหน่ง ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่ถูกต้อง ก่อนกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม

26 - 29 ธันวาคม 2559
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคุม
3 - 6 มกราคม 2560
นิสิตติดต่อห้องกิจการนิสิตฯ หรือภาควิชาฯ (กำหนดโดยภาควิชาฯ ) เพื่อขอรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) แล้วดำเนินการจัดส่งไปยังสถานประกอบการด้วยตัวเอง
9 มกราคม - 17 มีนาคม 2560
นิสิตติดตาม หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) ที่ส่งไปยังสถานประกอบการ โดยเข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม E-training
20 – 24 มีนาคม 2560
นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติตนเอง สำหรับแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล ในโปรแกรม E-training
3 เมษายน 2560
งานกิจการนิสิตฯ สรุปข้อมูลประวัตินิสิตที่จะออกฝึกงานทั้งหมด ส่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ระหว่างฝึกงาน
24-28 เมษายน 2560
กรณีนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้ ให้นิสิตแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านภาควิชาฯ
1-5 พฤษภาคม 2560
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคุม
15 พฤษภาคม 2560
วันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
22 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2560
นิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ (8 สัปดาห์)
22-26 พฤษภาคม 2560
นิสิตส่งเอกสาร En_training 01 แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตส่งเอกสารทาง E-Mail ของแต่ละภาควิชา
29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
นิสิตส่งเอกสาร En_training 02 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานฝึกงาน ส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตส่งเอกสารทาง E-Mail ของแต่ละภาควิชา
5-9 มิถุนายน 2560
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลการส่งเอกสาร En_training 01/02
12 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดสถานที่นิเทศฝึกงานนิสิต
17-21 กรกฎาคม 2560
นิสิตส่งแบบประเมินการฝึกงานพร้อมรายงานการฝึกงาน และ นิสิตนำเสนอการฝึกงานที่ภาควิชาฯ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ปฏิเสธการรับนิสิตโยธาเข้าฝึกงาน รายละเอียดต[29/03/2560]
  27 มีนาคม 60 บริษัท อินเทลลิเมค จำกัด ตอบรับนิสิตเครื่องกล รับฝึกงาน รายละเอียด[27/03/2560]
  บริษัท เอ็น เอส เคแบริ่งส์ฯ ตอบรับนิสิตอุตสาหการเข้าฝึกงาน รายะละเอียด[23/03/2560]
  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด ตอบรับนิสิตเคมีเข้าฝึกงาน รายละเอียด[23/03/2560]
  บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตอบรับนิสิตไฟฟ้าเข้าฝึกงาน รายละเอียด[22/03/2560]
  บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ตอบรับนิสิตเคมี เข้าฝึกงาน รายละเอียด[22/03/2560]
  บมจ.ซีฟโก้ ตอบรับนิสิตโยธา เข้าฝึกงาน รายละเอียด[22/03/2560]
  บริษัท ดีรุ่งเรือง จำกัด ตอบรับนิสิตเครื่องกล เข้าฝึกงาน รายละเอียด[21/03/2560]
  บมจ. เบียร์ไทย(1991) ตอบรับนิสิตไฟฟ้า เข้าฝึกงาน รายละเอียด[21/03/2560]
  บมจ. เบียร์ไทย(1991) ตอบรับนิสิตสิ่งแวดล้อม เข้าฝึกงาน รายละเอียด[21/03/2560]

                                                                              
 
 

เกณฑ์การประเมินการผ่านฝึกงาน

1. ส่งเอกสารครบ 10 คะแนน
 • 1.1 EN_Training 01
 • 1.2 EN_Training 02
 • 1.3 EN_Training 03
 • 1.4 EN_Training 04
 • 1.5 EN_Training 07
 • 1.6 รายงานการฝึกงาน
 • 1.7 บันทึกประจำวันการฝึกงานของนิสิต
 • 2. การประเมินจากวิศวกรพี่เลี้ยง 50 คะแนน
  3. รายงานการฝึกงาน 20 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน
  รวม
  100 คะแนน
  หมายเหตุ 1. หากคะแนนเกิน 70 คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินผล



   
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิยาลัยนเรศวร
  99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  0-5596-4018  โทรสาร  0-5596-4000
   



  © 2007 Faculty of Engineering
  :: Naresuan University All rights reserved. Terms of Use ::
  Webmaster : rattanak @ nu.ac.th