Untitled Document
เมนูหลัก
 
คำอธิบายรายวิชาฝึกงาน
ข้อแนะนำฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละปี
รายชื่อนิสิตที่เข้าฝึกงาน
ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน
 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 
คู่มือการฝึกงานเสริมสร้างทักษะ
     ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
01-ข้อมูลสถานประกอบการ
02-หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน
03-แบบแจ้งนิสิตออกฝึกงาน
04-บริษัทปฏิเสธ
05-เปลี่ยนแปลงที่ฝึกงาน
06-แบบบันทึกประจำวัน
07-ข้อมูลเบื้องต้น สัปดาห์ที่ 2
08-แจ้งการเข้านิเทศนืสืตฝึกงาน
09-แบบบันทึกการนิเทศนิสิตฝึกงาน
10-แบบประเมินผลนิสิตฝึกงาน
11-สถานประกอบการในมุมมองของนิสิต
12-รายงานการฝึกงาน
ระเบียบประกาศและแบบฟอร์มของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ประกาศเรื่องอัตราเงินสมทบกองทุน
       สวัสดิการ
      ประกาศกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
      ประกาศแนวปฎิบัติการจ่ายเงิน
      แบบฟอร์มขอรับเงินกรณีเสียชีวิต
      แบบฟอร์มขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มรับเงินกรณีสูญเสียอวัยวะ
        และทุพพลภาพ
      ใบมอบฉันทะกรณีมารับด้วยตัวเองไม่ได้
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
เอกสารรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้ไม่ผ่านการรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
 
เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำหรับนิสิตบันทึกข้อมูล

 
ปฏิทิน
 

 
กำหนดการสำคัญ
 


กำหนดการดำเนินการ รายวิชาฝึกงานโดยใช้โปรแกรม E-training
(รหัส 60) ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

26 สิงหาคม 2562- 2 กันยายน 2562
ภาควิชาฯ รวบรวมเอกสารที่แสดงว่า ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร จาก NULC หรือ เอกสารแสดงการผ่านภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป หรือ NU-SET ระดับ A2
3 กันยายน 2562
ภาควิชาฯ สรุปรายชื่อนิสิตที่ส่งเอกสารภาษาอังกฤษครบ และส่งรายชื่อนิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน
3-8 กันยายน 2562
ภาควิชาฯ นัดประชุมนิสิตเพื่ออธิบายและชี้แจงการฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน
1) สำรวจจำนวน และรายชื่อนิสิต ที่มีความประสงค์จะฝึกงาน
2) ชี้แจงข้อมูล/ระเบียบ/ประกาศ/ปฏิทินดำเนินการฝึกงาน
3) ให้นิสิตลงนามรับทราบข้อมูล
9-10 กันยายน 2562
นิสิตกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงในระบบฝึกงานของคณะฯ
http://web.eng.nu.ac.th/student/
สำหรับแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล ในโปรแกรม E-training
11 กันยายน 2562- 29 พฤศจิกายน 2562
นิสิตหาสถานประกอบการเองโดยให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน กรอกข้อมูลสถานประกอบการลงใน แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน แล้วส่งเอกสารให้กับภาควิชาฯ
2-4 ธันวาคม 2562
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลสถานประกอบการ พร้อมรายชื่อนิสิต ลงในโปรแกรม E-training โดยให้ภาควิชาฯ ตรวจสอบ ชื่อนิสิต ชื่อบุคคล ตำแหน่ง ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่ถูกต้อง ก่อนกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม
11-13 ธันวาคม 2562
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม/จัดเอกสารใส่ซอง/จัดทำทะเบียนลงคุม
16-20 ธันวาคม 2562
นิสิตติดต่อห้องกิจการนิสิตฯ หรือภาควิชาฯ (กำหนดโดยภาควิชาฯ ) เพื่อขอรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน แล้วดำเนินการจัดส่งไปยังสถานประกอบการด้วยตัวเอง
20 ธันวาคม 2562 -31 มกราคม 2563
นิสิตติดตาม หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน ที่ส่งไปยังสถานประกอบการ โดยเข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม E-training
กรณีที่พบว่ายังไม่ได้มีการยืนยันการรับเข้าฝึกงานจากสถานประกอบการ
ให้นิสิตติดตามการตอบรับการเข้าฝึกงานจากสถานประกอบการโดยตรง จนกระทั่งได้มีข้อมูลการยืนยันการรับเข้าฝึกงาน ปรากฏในโปรแกรม E-training
กรณีที่สถานประกอบการแจ้งว่าไม่รับนิสิตเข้าฝึกงาน
ให้นิสิตรีบติดต่อภาควิชาฯ เพื่อจัดทำ แบบฟอร์ม 04 บริษัทปฏิเสธ โดยให้นิสิตเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 จนถึงขั้นที่ 8 ใหม่อีกครั้ง
3 กุมภาพันธ์ 2563
งานกิจการนิสิตฯ สรุปข้อมูลประวัตินิสิตที่จะออกฝึกงานทั้งหมด ส่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ระหว่างฝึกงาน
17-21 กุมภาพันธ์ 2563
กรณีนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ได้ ให้นิสิตแจ้งภายในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านภาควิชาฯ
24-25 กุมภาพันธ์ 2563
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคุม
ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ได้รับการตอบรับจากบริษัทจนถึง วันที่ 2 มีนาคม 2563
นิสิตที่ได้รับการตอบรับเข้าฝึกงานแล้ว นิสิตต้องนำเอกสารแบบขอแจ้งนิสิตออกฝึกงาน ให้ผู้ปกครองลงนามแล้วส่งที่งานกิจการนิสิตฯ ก่อนออกวันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2563
วันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
สิ่งที่นิสิตจะได้รับในวันปฐมนิเทศ
1. นิสิตรับเอกสาร หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน และเอกสารประเมินผลนิสิตฝึกงาน แบบออนไลน์
2. หนังสือแจ้งสิทธิ์การรักษาพยาบาล
20 เมษายน 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563
นิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ
27 เมษายน 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2563
นิสิตต้องส่งเอกสาร แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตส่งเอกสารทาง E-Mail ของแต่ละภาควิชา
20 เมษายน 2563 ถึง 5 มิถุนายน 2563
ภาควิชาฯ นิเทศฝึกงานนิสิต โดยภาควิชาฯจะต้องแจ้งกำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงาน ให้กับงานกิจการนิสิตฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
15-19 มิถุนายน 2563
นิสิตส่งแบบประเมินการฝึกงานพร้อมรายงานการฝึกงาน และ นิสิตนำเสนอการฝึกงานที่ภาควิชาฯ
26 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เข้าฝึกงาน[24/01/2563]
  วันที่ 24 มกราคม 2563 บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าฝึกงาน[24/01/2563]
  วันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าฝึกงาน[23/01/2563]
  วันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัท ขาดี ซีฟู้ดส์ จำกัด ปฏิเสธการรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าฝึกงาน[23/01/2563]
  วันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เข้าฝึกงาน[23/01/2563]
  วันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าฝึกงาน[23/01/2563]
  วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน[23/01/2563]
  วันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเข้าฝึกงาน[23/01/2563]
  วันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าฝึกงาน [23/01/2563]
  วันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ปฏิเสธรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าฝึกงาน[22/01/2563]

                                                                              
 
 

เกณฑ์การประเมินการผ่านฝึกงาน

1. ส่งเอกสารครบ 10 คะแนน
 • 1.1 EN_Training 01
 • 1.2 EN_Training 02
 • 1.3 EN_Training 05
 • 1.4 รายงานการฝึกงาน
 • 1.5 บันทึกประจำวันการฝึกงานของนิสิต
 • 2. การประเมินจากวิศวกรพี่เลี้ยง 50 คะแนน
  3. รายงานการฝึกงาน 20 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน
  รวม
  100 คะแนน
  หมายเหตุ 1. หากคะแนนเกิน 70 คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินผล   
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิยาลัยนเรศวร
  99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  0-5596-4015  โทรสาร  0-5596-4000
     © 2007 Faculty of Engineering
  :: Naresuan University All rights reserved. Terms of Use ::
  Webmaster : rattanak @ nu.ac.th