Untitled Document
เมนูหลัก
 
คำอธิบายรายวิชาฝึกงาน
ข้อแนะนำฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละปี
รายชื่อนิสิตที่เข้าฝึกงาน
ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน
 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 
คู่มือการฝึกงานเสริมสร้างทักษะ
     ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
แบบบันทึกประจำวัน
แบบฟอร์มEN_Training01
แบบฟอร์มEN_Training02
แบบฟอร์มEN_Training03
แบบฟอร์มEN_Training04
แบบฟอร์มEN_Training05
แบบฟอร์มEN_Training06
แบบฟอร์มEN_Training07
แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน (TRAINING FORM ONE)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน (TRAINING FORM TWO)
แบบฟอร์มหนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE)
แบบฟอร์มใบตอบรับ
ระเบียบประกาศและแบบฟอร์มของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ประกาศเรื่องอัตราเงินสมทบกองทุน
       สวัสดิการ
      ประกาศกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
      ประกาศแนวปฎิบัติการจ่ายเงิน
      แบบฟอร์มขอรับเงินกรณีเสียชีวิต
      แบบฟอร์มขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มรับเงินกรณีสูญเสียอวัยวะ
        และทุพพลภาพ
      ใบมอบฉันทะกรณีมารับด้วยตัวเองไม่ได้
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน
ปีการศึกษา 2559
 
เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำหรับนิสิตบันทึกข้อมูล

 
ปฏิทิน
 

 
กำหนดการสำคัญ
 


ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

กันยายน – 31 ตุลาคม 2560
ภาควิชานัดประชุมนิสิตเพื่ออธิบายและชี้แจงการฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อน
1 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2560
นิสิตหาสถานประกอบการเองโดยให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน กรอกข้อมูลสถานประกอบการลงใน แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน (TRAINING FORM ONE) แล้วส่งเอกสารให้กับภาควิชาฯ (ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อส่งจดหมายไปยังสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง)

18 - 29 ธันวาคม 2560
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลสถานประกอบการ พร้อมรายชื่อนิสิต ลงในโปรแกรม E-training โดยให้ภาควิชาฯ ตรวจสอบ ชื่อนิสิต ชื่อบุคคล ตำแหน่ง ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่ถูกต้อง ก่อนกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม

3 - 9 มกราคม 2561
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม/จัดเอกสารใส่ซอง/จัดทำทะเบียนลงคุม
10 - 12 มกราคม 2561
นิสิตติดต่อห้องกิจการนิสิตฯ หรือภาควิชาฯ (กำหนดโดยภาควิชาฯ ) เพื่อขอรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) แล้วดำเนินการจัดส่งไปยังสถานประกอบการด้วยตัวเอง (ให้นิสิตถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ชุด เพื่อสะดวกในการติดตามจดหมาย)
15 มกราคม - 23 มีนาคม 2561
นิสิตติดตาม หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) ที่ส่งไปยังสถานประกอบการ โดยเข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม E-training
26 – 30 มีนาคม 2561
นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลประวัติตนเอง สำหรับแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล ในโปรแกรม E-training
2 เมษายน 2561
งานกิจการนิสิตฯ สรุปข้อมูลประวัตินิสิตที่จะออกฝึกงานทั้งหมด ส่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ระหว่างฝึกงาน
23-27 เมษายน 2561
กรณีนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้ ให้นิสิตแจ้งภายในวันที่ 23-27 เมษายน 2561 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านภาควิชาฯ
1-5 พฤษภาคม 2561
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคุม
14 พฤษภาคม 2561
วันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
21 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2561
นิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ (8 สัปดาห์)
21 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
นิสิตส่งเอกสาร En_training 01และ En_training 02 แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตส่งเอกสารทาง E-Mail ของแต่ละภาควิชา
3-8 มิถุนายน 2561
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลการส่งเอกสาร En_training 01/02
4-8 มิถุนายน 2561
ภาควิชาฯ แจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการนิเทศนิสิตฝึกงานให้กับงานกิจการนิสิตฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลนิสิต
11 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561
ภาควิชาฯ นิเทศฝึกงานนิสิต โดยภาควิชาฯจะต้องแจ้งกำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงาน ให้กับงานกิจการนิสิตฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
14 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561
นิสิตส่งแบบประเมินการฝึกงานพร้อมรายงานการฝึกงาน และ นิสิตนำเสนอการฝึกงานที่ภาควิชาฯ
10 สิงหาคม 2561
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท คอมพิวเตอร์ซีสเต็มอินทิเกรชัน จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าฝึกงาน[23/02/2561]
  นที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด ปฏิเสธนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ[23/02/2561]
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ิองกล[23/02/2561]
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเข้าฝึกงาน[23/02/2561]
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน[23/02/2561]
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเข้าฝึกงาน[23/02/2561]
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท กรีน เวิลด์ โซลูชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ปฏิเสธนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าฝึกงาน[21/02/2561]
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เคแมคคานิก จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าฝึกงาน[21/02/2561]
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด ปฏิเสธนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าฝึกงาน[21/02/2561]
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด ปฏิเสธนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าฝึกงาน[21/02/2561]

                                                                              
 
 

เกณฑ์การประเมินการผ่านฝึกงาน

1. ส่งเอกสารครบ 10 คะแนน
 • 1.1 EN_Training 01
 • 1.2 EN_Training 02
 • 1.3 EN_Training 03
 • 1.4 EN_Training 04
 • 1.5 EN_Training 07
 • 1.6 รายงานการฝึกงาน
 • 1.7 บันทึกประจำวันการฝึกงานของนิสิต
 • 2. การประเมินจากวิศวกรพี่เลี้ยง 50 คะแนน
  3. รายงานการฝึกงาน 20 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน
  รวม
  100 คะแนน
  หมายเหตุ 1. หากคะแนนเกิน 70 คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินผล   
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิยาลัยนเรศวร
  99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  0-5596-4018  โทรสาร  0-5596-4000
     © 2007 Faculty of Engineering
  :: Naresuan University All rights reserved. Terms of Use ::
  Webmaster : rattanak @ nu.ac.th