Untitled Document
เมนูหลัก
 
คำอธิบายรายวิชาฝึกงาน
ข้อแนะนำฝึกงาน
ปฏิทินการฝึกงาน
ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละปี
รายชื่อนิสิตที่เข้าฝึกงาน
ผู้ประสานงานด้านการฝึกงาน
 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
 
คู่มือการฝึกงานเสริมสร้างทักษะ
     ประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
แบบบันทึกประจำวัน
แบบฟอร์มEN_Training01
แบบฟอร์มEN_Training02
แบบฟอร์มEN_Training03
แบบฟอร์มEN_Training04
แบบฟอร์มEN_Training05
แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน (TRAINING FORM ONE)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน (TRAINING FORM TWO)
      กรณีบริษัทปฏิเสธ
      กรณีบริษัทตอบรับแล้ว และจะเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานใหม่
แบบฟอร์มหนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE)
แบบฟอร์มใบตอบรับ
ระเบียบประกาศและแบบฟอร์มของ
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร
       ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
      ประกาศเรื่องอัตราเงินสมทบกองทุน
       สวัสดิการ
      ประกาศกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุน
      ประกาศแนวปฎิบัติการจ่ายเงิน
      แบบฟอร์มขอรับเงินกรณีเสียชีวิต
      แบบฟอร์มขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
      แบบฟอร์มรับเงินกรณีสูญเสียอวัยวะ
        และทุพพลภาพ
      ใบมอบฉันทะกรณีมารับด้วยตัวเองไม่ได้
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร
      ประกาศมหาวิยาลัยนเรศวร (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
เอกสารรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้ไม่ผ่านการรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลระหว่างฝึกงาน ปีการศึกษา 2561
 
เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำหรับนิสิตบันทึกข้อมูล

 
ปฏิทิน
 

 
กำหนดการสำคัญ
 


กำหนดการดำเนินการ รายวิชาฝึกงานโดยใช้โปรแกรม E-training
(รหัส 59) ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561

15 กันยายน 2561
นัดประชุมนิสิตเพื่ออธิบายและชี้แจงการฝึกงาน ในภาคเรียนฤดูร้อน
หมายเหตุ นิสิตไม่เข้าร่วมประชุมตามกำหนดของภาควิชาฯ จะถูกตัดสิทธิ์การไปฝึกงาน
17-19 กันยายน 2561
ภาควิชาฯ แจ้งรายชื่อนิสิตที่จะออกฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 3/2561
17-19 กันยายน 2561
นิสิตกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวลงในระบบฝึกงานของคณะฯ
http://web.eng.nu.ac.th/student/
สำหรับแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล ในโปรแกรม E-training
17 กันยายน 2561- 31 ตุลาคม 2561
นิสิตหาสถานประกอบการเองโดยให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน กรอกข้อมูลสถานประกอบการ ลงในแบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ต้องไปฝึกงาน (TRAINING FORM ONE) แล้วส่งเอกสารให้กับภาควิชาฯ
1-7 พฤศจิกายน 2561
ภาควิชาฯ กรอกข้อมูลสถานประกอบการ พร้อมรายชื่อนิสิต ลงในโปรแกรม E-training โดยให้ภาควิชาฯ ตรวจสอบ ชื่อนิสิต ชื่อบุคคล ตำแหน่ง ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่ถูกต้อง ก่อนกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม
8-14 พฤศจิกายน 2561
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตลงนาม/จัดเอกสารใส่ซอง/จัดทำทะเบียนลงคุม
15-16 พฤศจิกายน 2561
นิสิตติดต่อห้องกิจการนิสิตฯ หรือภาควิชาฯ (กำหนดโดยภาควิชาฯ ) เพื่อขอรับ หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน และ หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) แล้วดำเนินการจัดส่งไปยังสถานประกอบการด้วยตัวเอง
19 พฤศจิกายน 2561-28 ธันวาคม 2561
นิสิตติดตาม หนังสือตอบรับนิสิตเข้าฝึกงาน (TRAINING FORM THREE) ที่ส่งไปยังสถานประกอบการ โดยเข้าไปตรวจสอบในโปรแกรม E-training
- กรณีที่พบว่ายังไม่ได้มีการยืนยันการรับเข้าฝึกงาน จากสถานประกอบการ ให้นิสิตติดตามการตอบรับการเข้าฝึกงานจากสถานประกอบการโดยตรง
- กรณีที่สถานประกอบการแจ้งว่าไม่รับนิสิตเข้าฝึกงาน ให้นิสิตรีบติดต่อภาควิชาฯ เพื่อจัดทำ บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงาน (TRAINING FORM TWO) โดยให้นิสิตเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 จนถึงขั้นที่ 8 ใหม่อีกครั้ง
2-5 มกราคม 2562
งานกิจการนิสิตฯ สรุปข้อมูลประวัตินิสิตที่จะออกฝึกงานทั้งหมด ส่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ระหว่างฝึกงาน
4-8 มีนาคม 2562
กรณีนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ได้ ให้นิสิตแจ้งภายในวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านภาควิชาฯ
11-15 มีนาคม 2562
งานกิจการนิสิตฯ จัดทำ หนังสือรายงานตัวนิสิตเข้าฝึกงาน เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนาม / จัดเอกสารใส่ซอง / จัดทำทะเบียนลงคุม
8 เมษายน 2562
วันปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
22 เมษายน 2562 – 14 มิถุนายน 2562
นิสิตเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ (ต้องไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์)
6-10 พฤษภาคม 2562
นิสิตส่งเอกสาร En_training 01 แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก ส่งกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตส่งเอกสารทาง E-Mail ของแต่ละภาควิชา
13-24 พฤษภาคม 2562
ภาควิชาฯ แจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่ต้องการนิเทศนิสิตฝึกงานให้กับงานกิจการนิสิตฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลนิสิต
13 พฤษภาคม 2562 -7 มิถุนายน 2562
ภาควิชาฯ นิเทศฝึกงานนิสิต โดยภาควิชาฯจะต้องแจ้งกำหนดการนิเทศนิสิตฝึกงาน ให้กับงานกิจการนิสิตฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
17 - 21 มิถุนายน 2562
นิสิตส่งแบบประเมินการฝึกงานพร้อมรายงานการฝึกงาน และ นิสิตนำเสนอการฝึกงานที่ภาควิชาฯ
28 มิถุนายน 2562
วันสุดท้ายของการส่งรายงานผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าฝึกงาน[20/02/2562]
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฟาบริเนท จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าฝึกงาน[20/02/2562]
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 Draco PCB Public company limited ตอบรับนิสิตสาขาวิาวิศวกรรมเคมี เข้าฝึกงาน[20/02/2562]
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ปฏิเสธนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าฝึกงาน [15/02/2562]
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท กลีฟ ดีไซน์ จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าฝึกงาน[15/02/2562]
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าฝึกงาน[14/02/2562]
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าฝึกงาน[8/02/2562]
  วันที่ 5 มกราคม 2562 บริษัท พิษณุโลกสมาร์ทไลฟ์ จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าฝึกงาน[5/02/2562]
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าฝึกงาน[5/02/2562]
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท นวโลหะไทย จำกัด ตอบรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าฝึกงาน[4/02/2562]

                                                                              
 
 

เกณฑ์การประเมินการผ่านฝึกงาน

1. ส่งเอกสารครบ 10 คะแนน
 • 1.1 EN_Training 01
 • 1.2 EN_Training 02
 • 1.3 EN_Training 03
 • 1.4 EN_Training 04
 • 1.5 EN_Training 07
 • 1.6 รายงานการฝึกงาน
 • 1.7 บันทึกประจำวันการฝึกงานของนิสิต
 • 2. การประเมินจากวิศวกรพี่เลี้ยง 50 คะแนน
  3. รายงานการฝึกงาน 20 คะแนน
  4. การนำเสนอผลงาน 20 คะแนน
  รวม
  100 คะแนน
  หมายเหตุ 1. หากคะแนนเกิน 70 คะแนน ถือว่าผ่านการประเมินผล   
  หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิยาลัยนเรศวร
  99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์  0-5596-4018  โทรสาร  0-5596-4000
     © 2007 Faculty of Engineering
  :: Naresuan University All rights reserved. Terms of Use ::
  Webmaster : rattanak @ nu.ac.th