หน้าหลัก
 About
หน้าแรก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยวิชาการ
หลักสูตรที่เปิด
สถานะของหลักสูตร (มคอ.๒)
  Administator
  กองบริการการศึกษา
  บัณฑิตวิทยาลัย
  ทุนการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  ระบบทะเบียนออนไลน
 Examination Information
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
  ข้อสอบสภาวิศวกร
  โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร
 บันทึกความเข้าใจ MOU
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม Counter
 

 

ข้อสอบสภาวิศวกร ปี 2552
หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
          วิชา Engineering Drawings
          วิชา Engineering Mechanic Static
สาขาวิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
สาขาวิศวกรรรมเคมี
ง่าย

ปานกลาง

ยาก
สาขาวิศวกรรรมเครื่องกล
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้ากำลัง
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
สาขาวิศวกรรรมโยธา
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
สาขาวิศวกรรรมอุตสาหการ
ง่าย
ปานกลาง
ยาก
สาขาวิศวกรรรมเหมืองแร่
ง่าย
ปานกลาง
ยาก


      Untitled Document

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5526-1061 แฟกซ์ 0-5596-4000
Copyright2008 Faculty of Engineering - Naresuan University